Regulamin

Strona główna / Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest firma RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w 58-508 Jelenia Góra, Wojanów 28B,  NIP 6112764384.
2. Właściciel sklepu w ramach oferowanych przez siebie produktów prowadzi ich sprzedaż, czyli zawiera z kupującymi umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca – podmiot, który dokonuje, w ramach Sklepu, sprzedaży towarów.
4. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:
5. Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu  zawarł Umowę kupna.
6. Umowa kupna-sprzedaży  (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towarów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, między innymi nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

1. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem sklepu w następujący sposób:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny: RTEKO REMIGIUSZ LECHOWSKI, TOMASZ ZIĘCIK SPÓŁKA CYWILNA, 58-508 Jelenia Góra, Wojanów 28B
b) telefonicznie – pod numerami telefonów +48 501 548 500, +48  504 010 975
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail sklep@czescikaroseryjne.pl

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon,) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2.Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
3. Właściciel sklepu  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale
4. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5 Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy  Sklepu, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu i zawierania Umów.
2. Składanie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, założenia konta użytkownika w sklepie i po zaakceptowaniu regulaminu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym 24h/dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne podczas okresowej konserwacji sklepu oraz w razie jego awarii.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów ich dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
3. Towary oferowane w sklepie Sprzedającego mogą być zarówno towarami używanymi jak i nowymi. Towary nowe mają w swoim opisie informację, iż są nowe. Towary używane w swojej istocie są towarami użytkowanymi, które wymagają ponownego lakierowania bądź innego rodzaju napraw, mogą również posiadać innego rodzaju wady fizyczne, które zostały szczegółowo opisane przez Sprzedającego w opisie oraz przedstawione na załączonych zdjęciach. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. Wygląd  towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu
4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
5. By złożyć zamówienie użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe i założyć konto w sklepie internetowym.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Właścicielowi Sklepu. Po otrzymaniu zamówienia Właściciel Sklepu weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Sklepu, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Właściciel Sklepu poinformuje o tym Użytkownika.
7. Użytkownik zakładając konto w sklepie będzie miał dostęp do historii swoich zamówień, a także w każdej chwili będzie mógł zmieniać swoje dane.

8. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Właściciel Sklepu przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
9. Sprzedawca po opłaceniu zamówienia wystawia Kupującemu fakturę lub paragon.
10. Podane ceny dostawy dotyczą dostaw na terenie RP. W przypadku wysyłki poza granice RP, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Właściciela Sklepu.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wielkości i masy przesyłki.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez firmy kurierskie realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych do realizacji.
5. Kupujący może dokonać płatności za zakupiony towar wybierając jedną z kilku opcji:
a) przelew za pomocą płatności elektronicznych za pomocą platformy przelewy24.pl
b) przelew zwykły na konto bankowe sprzedającego nr 28 1140 2004 0000 3402 7605 0896
c) opcja za pobraniem ( płatność przy odbiorze)

VIII. DOSTAWA.

1. Towary będą dostarczane na adres Kupującego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.
2. Towary będą dostarczane przez różne firmy zajmujące się przewozem i dostarczaniem towarów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący będzie informowany o danych przewoźnika, który wykonuje dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru.
3. Czas dostawy uzależniony jest od czasu jaki na dostawę przewidział przewoźnik. Czas realizacji zamówień przez Sprzedającego to standardowo 24 godz., jednakże przy niektórych przedmiotach może ulec wydłużeniu do 4 dni roboczych.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli opłata została już uiszczona.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.
7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy przewoźniku dostarczającym towar. Zobowiązany jest do spisania protokołu wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przesyłki, a także nieprzyjmowania przesyłki, która jest uszkodzona. Towary uszkodzone w transporcie, z których kupujący nie spisał protokołu uszkodzenia nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych  ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Właściciela Sklepu danych osobowych Użytkownika innemu niż Właściciel Sklepu administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Właściciela Sklepu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., który zawarł umowę ze sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest do złożenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail sklep@czescikaroseryjne.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1., umowa jest uważana za niezawartą. kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać goosobie upoważnionej przez  sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący będący konsumentem pokrywa koszty zwrotu towaru.
5. Towar może posiadać zabezpieczenia w formie plomb lub naklejek. W przypadku zerwania  tych zabezpieczeń, kupujący nie będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia do umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedawca zwróci kupującemu i wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez sprzedającego oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach rękojmi w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 1964 nr 16 poz. 93 z późna. zm.).
2.Kupujący jest zobowiązany do sporządzenie protokołu zniszczenia rzeczy lub ujawnienia wady i odesłania go wraz z towarem do Sprzedającego.
3. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy.
Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego
b. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji kupujący zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa sprzedawca.

XIII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2020r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
3. Zmiana regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.

Realizacja 2CD Multimedia